Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem. 

Pacjent ma prawo do:

Pobierz ulotkę.

 

Obowiązki pacjenta

 

 • Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w regulaminie organizacyjnym, a w szczególności:

  • stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,

  • stosować się do zaleconej diety,

  • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,

  • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,

  • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 i przebywać w oddziale, każdorazowo zgłaszać pielęgniarce, położnej  zamiar opuszczenia oddziału na którym pacjent jest leczony,

  • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,

  • szanować mienie Szpitala, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,

  • przestrzegać zasad higieny osobistej,

  • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,

  • przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,

  • przestrzegać zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier o charakterze hazardowym,

  • zabrania się leżenia w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego.

 • Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie osób go odwiedzających.

 • O wypisie pacjenta przed zakończeniem procesu diagnostyczno – terapeutycznego z powodu rażącego naruszenia regulaminu danego oddziału decyduje Dyrektor na wniosek właściwego Ordynatora.

 • Pacjent ma obowiązek nie wychodzenia poza teren Szpitala.

 • Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, jak również w czasie obchodów lekarskich oraz w czasie trwania ciszy nocnej.

 • Pacjent nie ma prawa zażywać samowolnie leków w czasie pobytu w Szpitalu bez zgody lekarza.

 • Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.

 • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

 • Za przedmioty zatrzymane przez pacjenta w sali chorych i zaginione, a także za przedmioty wartościowe pozostawione w magazynie ubrań, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm),

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2012.159 j.t. z poźn. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177).