Projekt „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców”

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem realizuje projekt pn. „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców” Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6.781.370,67 zł, w tym kwota otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4.382.163,65 zł.
Termin realizacji projektu przypada na okres: od 10.04.2017 roku do 30.09.2018 roku.
Projekt obejmuje następujące działania:

1) remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

2) budowa oświetlenia lądowiska, oznakowania pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym ​​ w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10F.

3) ​​ zakup sprzętu medycznego, aparatury diagnostycznej i wyposażenia, które będzie używany praktycznie we wszystkich obszarach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania ​​ systemu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Tatrzańskiego, tak aby zapewnić równy dostęp mieszkańcom Polski, jak i przebywającym na terenie Powiatu Tatrzańskiego obcokrajowcom do świadczeń ratownictwa medycznego

Realizacja celu ogólnego przyczyni się do spadku poziomu umieralności osób po urazach i wypadkach, szczególnie w Tatrach i na stokach narciarskich.

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie takich celów bezpośrednich, jak:

- poprawa jakości i standardu świadczonych usług przez Szpitalny Oddział Ratunkowy

- poprawa jakości wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zakopanem

- ograniczenie kosztów systemu ochrony zdrowia dzięki udzieleniu odpowiedniej opieki pacjentowi bezpośrednio po wypadku

- zwiększenie skuteczności udzielania pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia poprzez m.in. skrócenie czasu dotarcia lotniczego zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w górach, na stokach narciarskich) oraz przewiezienia pacjenta do najbliższego SOR, (cel zostanie osiągnięty dzięki remontowi lądowiska dla śmigłowców)

- poprawa szybkości, zaawansowania technologicznego oraz poziomu precyzji diagnostyki, poprawa jakości i trafności wdrażanych metod leczenia (cel zostanie osiągnięty dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej umożliwiającej postawienie trafnej diagnozy medycznej stanu zdrowia pacjenta oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia).

Celami działania projektu są:

- wyremontowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług

- zmodernizowanie, lądowiska dla śmigłowców poprzez budowę oświetlenia, co wpłynie na skrócenie czasu dotarcia lotniczego zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia i to bez względu na porę dnia

- wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą postawienie trafnej diagnozy medycznej stanu zdrowia pacjenta, co wpłynie na poprawę jakości i trafności wdrażanych metod leczenia oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. ​​ 

      • Produkty

Bezpośrednimi materialnymi efektami realizacji inwestycji będą:

- Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego – 1 szt.

- Liczba wyremontowanych całodobowych lądowisk dla śmigłowców przy podmiotach leczniczych- 1szt

- powierzchnia wyremontowanego oddziału 540 m2

- Liczba sztuk zakupionego sprzętu i wyposażenia medycznego- 75 szt

​​ Rezultaty projektu

Rezultatami projektu będzie ilość wykonywanych badań oraz ilość pacjentów, którzy będą korzystać z zakupionego sprzętu i aparatury.

Wskaźnikami rezultatu projektu będą:

  • roczna liczba pacjentów leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym- 22.500

  • potencjalna liczba osób, którym szpital zabezpieczy opiekę medyczną- 165.000 osób (w tym: 65.000 stałych mieszkańców powiatu oraz 100.000 gości- tyle osób jest w stanie pomieścić zaplecze noclegowe powiatu),

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0192/17-00/499/2017/1475 projektu „Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z modernizacją lądowiska dla śmigłowców

Nr POIS.09.01.00-00-0192/17 w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: 
a) specjalny adres e-mail
naduzycia.POIS@mr.gov.pl
b) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Ponadto Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zobowiązuje się do zaniechania podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.